Algemene voorwaarden PolyPartner Service B.V.

d.d. 1 december 2014

Artikel 1: algemeen

1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
Opdrachtnemer: PolyPartner Service B.V.

1.2 De Algemene Voorwaarden gedateerd voor 1 december 2014 komen met deze voorwaarden te vervallen.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Voor zover voor opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of verstrekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.4 Alle diensten die door de opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4: verplichtingen voor de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Ingeval van opdrachten tot controle van financiele verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

4.3 Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.5 Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariele akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de originele bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.

4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van opdrachtnemer.

5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

Artikel 6: geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2. Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7: honorarium

7.1 Per opdracht worden de nadere afspraken inzake honorarium, reiskosten en verschotten vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. Opdrachtgever is aan het opdrachtnemer een honorarium verschuldigd op basis van de overeengekomen voorwaarden in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever vergoedt voorts alle redelijke bijkomende kosten die de interim manager maakt in het kader van zijn werkzaamheden. Deze kosten zullen als verschotten door het opdrachtnemer worden verrekend.

7.2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

7.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Voor de bedoelde wijziging in de voorgaande volzin wordt de CBS-index gehanteerd.

7.4 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8: betaling

8.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever 2% rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

8.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.5 In geval van een gezamenlijke gegeven opdacht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9: reclames

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 10: aansprakelijkheid

10.1 Voor zover opdrachtnemer tegenover opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade ten gevolge van tekortkomingen bij de uitvoering van een opdracht, beperkt opdrachtnemer deze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ernstig verwijtbare tekortkomingen en overige in omvang tot 10% van het totaalbedrag van het honorarium bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst. Opdrachtgever aanvaardt deze beperkingen van aansprakelijkheid.

Artikel 11: overname personeel

11.1 Opdrachtnemer en de opdrachtgever verplichten zich over en weer geen medewerkers van elkaar aan te nemen dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

11.2 De opdrachtgever verplicht zich om, zowel tijdens de duur van de overeenkomst alsook, binnen een jaar na beëindiging daarvan met de interim manager geen werk- of dienstverleningsrelatie, in welk verband of onder welke noemer dan ook, aan te gaan.

11.3 Opdrachtgever kan, indien sprake is van bijzondere omstandigheden, opdrachtnemer schriftelijk om toestemming vragen om van bovenstaande af te mogen wijken. Aan deze toestemming kan opdrachtnemer (financiële) voorwaarden verbinden.

11.4 Bij overtreding van bovenstaand is opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of sommatie vooraf en zonder rechterlijke tussenkomst tot het vorderen van een volledige schadevergoeding.

Artikel 12: conversie; strijdigheid met opdrachtbevestiging

12.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

12.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 13: toepassing recht en forumkeuze

13.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.